3

EX NÚA

Núa non desaparece, transfórmase.
Núa quere adicar os seus próximos números por enteiro á Dramaturxia Experimental, abrindo as portas á (re)definición ensaística do experimental e á creación de propostas capaces de subverter as convencións escénicas.
Aceptaranse traballos de calquera extensión e formato, para a súa publicación en Núa de xeito independente (como libro) ou dentro dalgún dos números previstos.
De maneira especial atenderase a escrituras innovadoras, dramaturxias visuais, de danza ou de teatro físico, partituras performativas, e calquera outra manifiestación artística ou ensaística no ámbito escénico susceptible de ser publicada cos medios dos que dispón Núa.
Non hai prazo para dar fin á recepción de propostas, e comunicarase aos interesados a aceptación (ou non) do material recibido a medida que se reciba.
A única condición para participar nesta convocatoria é que se trate de obra orixinal e inédita e que o seu idioma principal sexa o galego, portugués ou castelán (ou calquera outro idioma adxuntando unha traducción a un dos anteriores).
Ademais da publicación en papel -cunha tirada limitada e numerada de 80 exemplares-, as obras seleccionadas poderán consultarse en Rede, sendo a súa licenza Creative Commons.
Cada autor participante recibirá un exemplar.

 

ex-nua

Núa no desaparece, se transforma.
Núa quiere dedicar sus próximos números por entero a la Dramaturgia Experimental, abriendo las puertas a la (re)definición ensayística de lo experimental y a la creación de propuestas capaces de subvertir las convenciones escénicas.
Se aceptarán trabajos de cualquier extensión y formato, para su publicación en Núa de manera independiente (como libro) o dentro de alguno de los números previstos.
De forma especial se atenderá a escrituras innovadoras, dramaturgias visuales, de danza o de teatro físico, partituras performativas, y cualquier otra manifiestación artística o ensayística en el ámbito escénico susceptible de ser publicada con los medios de los que dispone Núa.
No hay plazo para dar fin a la recepción de propuestas, y se comunicará a los interesados la aceptación (o no) del material recibido a medida que se reciba.
La única condición para participar en esta convocatoria es que se trate de obra original e inédita y que su idioma principal sea el gallego, el portugués o el castellano (o cualquier otro idioma acompañando una traducción a uno de los anteriores).
Además de la publicación en papel -con una tirada limitada y numerada de 80 ejemplares-, las obras seleccionadas podrán consultarse en Red, siendo su licencia Creative Commons.
Cada autor participante recibirá un ejemplar.

Advertisement